Mapa poziomów świadomości 2017-01-25T09:09:51+00:00

MAPA POZIOMÓW ŚWIADOMOŚCI

Czym jest mapa poziomów świadomości?

Wskazuje i uświadamia nam drogę, którą mamy do przebycia, by mieć realną szansę na satysfakcję i zadowolenie z życia. Nie ma tutaj gotowych rozwiązań ani recept, tylko ukierunkowanie na wysiłek, dyscyplinę, otwartość na zmiany oraz trudne pytania i wybory, z którymi przychodzi nam się mierzyć.

Egocentryzm

Traktujemy świat, jako coś do użytku.

Widzimy świat wartościując go i oceniając.

Pomagamy drugiemu człowiekowi, ponieważ jest nam potrzebny.

Dojrzałość

Traktujemy świat, jako coś, co współdzielimy.

Widzimy świat przez pryzmat jego różnorodności.

Pomagamy drugiemu człowiekowi, ponieważ mu współczujemy.

Świadomość Poza „Ja”

Traktujemy świat, jako coś gdzie współistniejemy.

Widzimy świat od środka, bez punktu odniesienia.

Pomagamy drugiemu człowiekowi, ponieważ współodczuwamy razem z nim.

Egocentryzm

Punktem wyjścia jest diagnoza siebie, zdefiniowanie i zauważenie egocentrycznej postawy wobec świata, będącej podstawowym poziomem rozpatrywanej tu świadomości. Szybko dostrzegamy, że komunikacja oparta na wartościowaniu i negacji okazuje się ślepą uliczką – nie spotka nas tutaj nic poza ciągłą walką, próbą ucieczki od problemów lub postawie niezadowolenia ze świata i życia.

Dojrzałość

Dochodzimy do poziomu ego świadomego, gdzie zauważamy otaczający nas świat i drugiego człowieka jako kogoś odrębnego. Dostrzegając inność i niezależność, jesteśmy w stanie wypracować ciekawość wyrażaną w zadawaniu pytań; zastanowieniu się jaka jest osoba, a nie co nam może dać. Mając dostęp do takiego patrzenia możemy chcieć się kimś zainteresować.

Świadomość Poza „Ja”

Docelową konsekwencją naszych starań jest wypracowanie świadomości „poza ja”, rozumianej jako swoisty powrót do zdolności podobnej do dziecięcej – dostępujemy tutaj widzenia pozwalającego złapać treść tego co się dzieje bez oceny. Stan, w którym nie rozważamy skutków i korzyści, jesteśmy pozbawieni życiowych dylematów. Stajemy się jednością z otaczającą nas rzeczywistością, a reakcja na bieg zdarzeń po prostu się dzieje – wypływa z nas naturalnie, zgodnie z głębszym porządkiem.