Regulamin

 

Regulamin sprzedaży usług szkoleniowych za pośrednictwem Internetu organizowanych przez Instytut Rozwoju Osobistego Euphonia we Wrocławiu

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy rezerwacji i zakupu usług szkoleniowych rozumianych jako kursy, wykłady, warsztaty lub treningi, dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej www.euphonia.pl.
 2. Organizatorem internetowej sprzedaży jest Euphonia Instytut Rozwoju Osobistego Jolanta Toporowicz, ul. Ludwika Pugeta 5/4 Wrocław, NIP 898-10-24-724, REGON: 930392684, zwany dalej Organizatorem.
 3. Przed dokonaniem rezerwacji i zakupu Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując rezerwacji i zakupu Klient jednocześnie akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu.

§ 2
Zawarcie umowy

 1.  Zakup usługi szkoleniowej możliwy jest nie później niż do 3 dni przed datą rozpoczęcia danego wydarzenia.
 2. Sprzedaż usług szkoleniowych jest ograniczona liczbą miejsc na poszczególne wydarzenia. Informacja o limicie miejsc każdorazowo podana jest przy opisie wydarzenia na stronie www.euphonia.pl.
 3. Złożenie zamówienia na usługę szkoleniową dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupowego dostępnego na stronie www.euphonia.pl. Za datę zakupu tj. zawarcia umowy uznaje się chwilę zaksięgowania płatności za wybraną usługę szkoleniową na koncie Organizatora.
 4. Klient ma 3 dni na całościowe dokonanie płatności za zamówioną usługę szkoleniową.
 5. Nieopłacenie zamówienia w terminie wskazanym w ust. 4 spowoduje jego anulowanie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisane do formularza zakupowego dane.
 7. Po dokonaniu zakupu i zaksięgowaniu się płatności, w terminie 3 dni roboczych, na wskazany przez Klienta adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia umowy, w formie elektronicznej.
 8. Brak możliwości zamówienia wybranej usługi szkoleniowej oznacza, że na dane wydarzenie nie ma już wolnych miejsc. Istnieje jednak możliwość zapisu na listę rezerwową, wysyłając zgłoszenie na adres kontakt@euphonia.pl. Osoby z listy rezerwowej mają pierwszeństwo przy zakupie wybranej usługi szkoleniowej w przypadku zwolnienia się miejsca na wydarzenie. W razie zwolnienia się miejsca, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie mailowo.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży usług szkoleniowych na konkretne wydarzenie w każdej chwili, bez podania przyczyny.
 10. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maj 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827), Klientowi dokonującemu zakupu na odległość, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zakupu. Zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy należy dokonać drogą mailową na adres kontkt@euphonia.pl. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 11. Organizator dopuszcza możliwość zamiany zakupionej usługi szkoleniowej na inną usługę szkoleniową z oferty Organizatora, o tej samej lub niższej wartości, pod warunkiem poinformowania o tym Organizatora nie później niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wydarzenia, na które zakupiono bilety. Informacja o chęci zamiany usługi szkoleniowej powinna być przesłana drogą mailową na adres kontakt@euphonia.pl. Następnie Organizator potwierdzi Klientowi mailowo fakt wymiany usługi szkoleniowej na nowo wybrane wydarzenie. W razie braku możliwości zamiany, Organizator również poinformuje o tym fakcie mailowo Klienta. W takim wypadku Klientowi przysługują uprawniania określone w § 2 pkt 14-15. W przypadku wybrania usługi szkoleniowej o niższej wartości, Organizator nie zwraca Klientowi różnicy w cenie.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia z ważnej przyczyny (np. niewystarczająca liczba uczestników), w terminie do 14 dni przed jego rozpoczęciem. W przypadku odwołania wydarzenia, Organizator dokona zwrotu kwoty stanowiącej koszt zakupionej usługi szkoleniowej na numer konta, z którego płatność została dokonana, w terminie 7 dni roboczych.
 13. O odwołaniu wydarzenia Klienci zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zakupowym.
 14. Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w wydarzeniu, w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji maksymalnie do 30 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać drogą mailową na adres kontakt@euphonia.pl. W takim przypadku Organizator zwraca Klientowi pełną kwotę stanowiącą koszt zakupionego biletu na numer konta, z którego płatność została dokonana, w terminie 7 dni roboczych.
 15. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu, w terminie krótszym niż 30 dni przed jego rozpoczęciem, Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z udziałem Klienta w wydarzeniu. Różnica pomiędzy kwotą faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów, a kwotą uiszczoną przez Klienta za zakup usługi szkoleniowej podlega zwrotowi na numer konta, z którego płatność została dokonana, w terminie 7 dni roboczych.

§ 3
Płatność i faktury

 1. Płatności za bilety można dokonać poprzez:
  • przelew bezpośrednio na konto Organizatora o numerze mBank 27 1140 2004 0000 3002 7238 6644 z podaniem imienia i nazwiska oraz tytułu wydarzenia
  • przelew elektroniczny w systemie przelewy24.pl. W tym przypadku płatności obsługuje Dialcom24 Sp. z o.o. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 oraz PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie systemu przelewy24.pl oraz działania Dialcom24 Sp. z o.o.
 3. Na prośbę Klienta, Organizator może wystawić Klientowi fakturę VAT. Faktura może być wystawiona wyłącznie na tę osobę lub firmę, która dokonała zakupu biletów.
 4. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną, na wskazany adres mailowy.
 5. Faktura zostanie wystawiona i wysłana Klientowi w terminie 7 dni od daty zakupu. Za datę zakupu przyjmuje się datę zaksięgowania się płatności na koncie Organizatora.
 6. W przypadku jakichkolwiek problemów z zakupem biletów Organizator prosi o kontakt pod numerem tel. 501 805 464 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00) lub mailowo na adres zapisy@euphonia.pl.

§ 4
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupu biletów i działania strony www.euphonia.pl można składać pod adresem kontakt@euphonia.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, adres mailowy do korespondencji oraz uzasadnienie reklamacji.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania (za wyjątkiem reklamacji z tytułu rękojmi, które są rozpatrywane w ustawowym terminie 14 dni).  Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta na wskazany adres mailowy.
 4. Brak rozpatrzenia reklamacji we wskazanym w ust. 3 terminie, nie oznacza jej uznania przez Usługodawcę za wyjątkiem sytuacji reklamacji z tytułu rękojmi.
 5. Po uzyskaniu odpowiedzi na reklamację, Klient w terminie 7 dni od jej otrzymania, zobowiązany jest do wskazania, czy akceptuje rozwiązanie zaproponowane przez Organizatora.
 6. Po upływie tego terminu i braku odpowiedzi Klienta, uznaje się, że rozwiązanie zostało przez niego zaakceptowane.

§ 5
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Euphonia Instytut Rozwoju Osobistego Jolanta Toporowicz, ul. Ludwika Pugeta 5/4, 51-628  Wrocław, NIP 898-10-24-724, REGON: 930392684.
 2. Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z rezerwacją lub zakupem usługi szkoleniowej poprzez stronę www.euphonia.pl, będą przetwarzane w następujących celach: realizacji usługi szkoleniowej, dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym windykacji) i odszkodowań, udzielania odpowiedzi na pisma, spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Euphonia Instytut Rozwoju Osobistego Jolanta Toporowicz.
 3. Jeżeli Klient wyrazi zgodę, podane dane osobowe, mogą być również wykorzystywane w celu realizacji działań promocyjnych prowadzonych przez Euphonia Instytut Rozwoju Osobistego Jolanta Toporowicz.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych Klientów jest: udzielona zgoda, niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Klientów.
 5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji i zakupu biletu.
 7. Dane osobowe będą mogły być przekazane wyłącznie podmiotom współorganizującym dane wydarzenie.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez Instytut Rozwoju Osobistego Euphonia przez okres uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować Instytut Rozwoju Osobistego Euphonia do przetwarzania danych przez określony czas (np. dane z faktur przechowujemy przez 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego), okres, który jest niezbędny do obrony interesów Instytut Rozwoju Osobistego Euphonia lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na stronie internetowej www.euphonia.pl.
 2. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.euphonia.pl.
 3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na stronie internetowej, z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem. Klient akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
 5. Klient ma możliwość odczytania, odtwarzania i utrwalenia treści regulaminu w każdej chwili i w każdy możliwy sposób.
 6. W razie uznania nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminy, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i obowiązują Organizatora i Klienta.
 7. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z realizacji usług jest prawo polskie.
 8. ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz odstąpienia od umowy
 9. ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie klienta w przypadku zakupu na mniej niż 14 dni przed terminem

 

Pin It on Pinterest