Trening „Podróż w głąb siebie” dla absolwentów kursu Zaufać sobie®

  Część I. Klauzula informacyjna:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EUPHONIA INSTYTUT ROZWOJU OSOBISTEGO JOLANTA TOPOROWICZ prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w mieście 51-628 Wrocław, przy ulicy Ludwika Pugeta 5/4, s.c. posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej 8981024724, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  • Kontakt z Administratorem jest możliwy: listownie (na ww. podany adres prowadzonej działalności), za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail: kontakt@euphonia.pl) lub telefonicznie (nr telefonu 501 80 54 64).

  • Podanie danych osobowych wskazanych w Części II Formularza jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

  • Pani/Pana dane osobowe zbieramy wyłącznie w celu zawarcia umowy na szkolenie realizowane w ramach Euphonia Instytut Rozwoju Osobistego Jolanta Toporowicz

  • Na każdym etapie realizacji procesu zapisu/szkolenia ma Pan/Pani prawo do:

   • dostępu do własnych danych osobowych,

   • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

   • przeniesienia danych.

  • W uzasadnionych sytuacjach Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne, do prawidłowego wykonywania usługi. Dane mogą być przekazywane wyłącznie: osobom upoważnionym przez Administratora, a w szczególności naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

  • Administrator nie przewiduje możliwości przekazywania zebranych danych poza terytorium Unii Europejskiej.

  • Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

  Czy chcesz otrzymać fakturę?
  TakNie

  Prosimy uzupełnić dane do faktury  Zgoda na wystawienie faktury drogą elektroniczną

  TakNie


  Oświadczam, że zapoznałam/em się z:
  Pin It on Pinterest