Regulamin

Regulamin sprzedaży biletów za pośrednictwem Internetu na wydarzenia organizowane przez Instytut Rozwoju Osobistego Euphonia we Wrocławiu

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy rezerwacji i zakupu biletów na wydarzenia (kurs, wykład, warsztat lub trening), dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej www.euphonia.pl.
 2. Organizatorem internetowej sprzedaży jest Euphonia Instytut Rozwoju Osobistego Jolanta Toporowicz, ul. Ludwika Pugeta 5/4, 51-628  Wrocław, z siedzibą Wrocław 53-661, Plac Solidarności 3/5/7, NIP 898-10-24-724, REGON: 930392684, zwany dalej Organizatorem.
 3. Przed dokonaniem zakupu Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu Klient jednocześnie akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu.

§ 2
Zakup i dostarczenie biletów

 1. Zakup biletu możliwy jest nie później niż do 3 dni przed datą rozpoczęcia danego wydarzenia.
 2. Sprzedaż biletów jest ograniczona liczbą miejsc na poszczególne wydarzenia. Informacja o limicie miejsc każdorazowo podana jest przy opisie wydarzenia na stronie www.euphonia.pl.
 3. Rezerwacji biletu dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupowego dostępnego na stronie www.euphonia.pl. Za datę zakupu biletu, tj. zawarcia umowy uznaje się chwilę zaksięgowania płatności za bilet na koncie Organizatora.
 4. Klient ma 3 dni na całościowe dokonanie płatności za zarezerwowany bilet.
 5. Nieopłacenie rezerwacji w terminie wskazanym w ust. 4 spowoduje anulowanie rezerwacji.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisane do formularza zakupowego dane.
 7. Po dokonaniu zakupu i zaksięgowaniu się płatności, w terminie 3 dni roboczych, na wskazany przez Klienta adres mailowy zostanie przesłany bilet, w formie elektronicznej.
 8. Brak możliwości zakupu biletu oznacza, że na dane wydarzenie nie ma już wolnych miejsc. Istnieje jednak możliwość zapisu na listę rezerwową, wysyłając zgłoszenie na adres zapisy@euphonia.pl. Osoby z listy rezerwowej mają pierwszeństwo przy zakupie biletów w przypadku zwolnienia się miejsca na wydarzeniu. W razie zwolnienia się miejsca, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie mailowo.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów w każdej chwili, bez podania przyczyny.
 10. Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maj 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827), Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i tym samym zwrotu biletów.
 11. Organizator dopuszcza możliwość zamiany biletów na inne wydarzenie z oferty Organizatora, o tej samej lub niższej wartości, pod warunkiem poinformowania o tym Organizatora nie później niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wydarzenia, na które zakupiono bilety. Informacja o chęci wymiany biletów powinna być przesłana drogą mailową na adres zapisy@euphonia.pl. Następnie Organizator potwierdzi Klientowi mailowo fakt wymiany biletu na nowo wybrane wydarzenie. W razie braku możliwości wymiany biletu, Organizator również poinformuje o tym fakcie mailowo Klienta. W przypadku wybrania wydarzenia o niższej wartości, Organizator nie zwraca Klientowi różnicy w cenie.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia bez podania przyczyny. W przypadku odwołania wydarzenia, Organizator dokona zwrotu kwoty stanowiącej koszt zakupionego biletu na numer konta, z którego płatność została dokonana, w terminie 7 dni roboczych. 
 13.  O odwołaniu wydarzenia Klienci zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zakupowym.

§ 3
Płatność i faktury

 1. Płatności za bilety można dokonać poprzez:
  • przelew bezpośrednio na konto Organizatora o numerze mBank 27 1140 2004 0000 3002 7238 6644 z podaniem imienia i nazwiska oraz tytułu wydarzenia
  • przelew elektroniczny w systemie przelewy24.pl. W tym przypadku płatności obsługuje Dialcom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 oraz PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie systemu przelewy24.pl oraz działania Dialcom24 Sp. z o.o.
 3. Na prośbę Klienta, Organizator może wystawić Klientowi fakturę VAT. Faktura może być wystawiona wyłącznie na tę osobę lub firmę, która dokonała zakupu biletów.
 4. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną, na wskazany adres mailowy. 
 5. Faktura zostanie wystawiona i wysłana Klientowi w terminie 7 dni od daty zakupu. Za datę zakupu przyjmuje się datę zaksięgowania się płatności na koncie Organizatora.
 6. W przypadku jakichkolwiek problemów z zakupem biletów Organizator prosi o kontakt pod numerem tel. 501 805 464 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00) lub mailowo na adres zapisy@euphonia.pl.

§ 4
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupu biletów i działania strony www.euphonia.pl można składać pod adresem zapisy@euphonia.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, adres mailowy do korespondencji oraz uzasadnienie reklamacji.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania (za wyjątkiem reklamacji z tytułu rękojmi, które są rozpatrywane w ustawowym terminie 14 dni). Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta na wskazany adres mailowy.
 4. Brak rozpatrzenia reklamacji we wskazanym w ust. 3 terminie, nie oznacza jej uznania przez Usługodawcę za wyjątkiem sytuacji reklamacji z tytułu rękojmi. 
 5. Po uzyskaniu odpowiedzi na reklamację, Klient w terminie 7 dni od jej otrzymania, zobowiązany jest do wskazania, czy akceptuje rozwiązanie zaproponowane przez Organizatora.
 6. Po upływie tego terminu i braku odpowiedzi Klienta, uznaje się, że rozwiązanie zostało przez niego zaakceptowane.

§ 5
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Euphonia Instytut Rozwoju Osobistego Jolanta Toporowicz, ul. Ludwika Pugeta 5/4, 51-628  Wrocław, z siedzibą Wrocław 53-661, Plac Solidarności 3/5/7, NIP 898-10-24-724, REGON: 930392684. 
 2. Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z rezerwacją lub zakupem biletów na wydarzenia poprzez stronę www.euphonia.pl, będą przetwarzane w następujących celach: realizacji usługi zakupu biletów na wydarzenie, dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym windykacji) i odszkodowań, udzielania odpowiedzi na pisma, spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Euphonia Instytut Rozwoju Osobistego Jolanta Toporowicz.
 3. Jeżeli Klient wyrazi zgodę, podane dane osobowe, mogą być również wykorzystywane w celu realizacji działań promocyjnych prowadzonych przez Euphonia Instytut Rozwoju Osobistego Jolanta Toporowicz. 
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych Klientów jest: udzielona zgoda, niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Klientów.
 5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji i zakupu biletu.
 7. Dane osobowe będą mogły być przekazane wyłącznie podmiotom współorganizującym dane wydarzenie.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez Instytut Rozwoju Osobistego Euphonia przez okres uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować Instytut Rozwoju Osobistego Euphonia do przetwarzania danych przez określny czas (np. dane z faktur przechowujemy przez 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego), okres, który jest niezbędny do obrony interesów Instytut Rozwoju Osobistego Euphonia lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na stronie internetowej www.euphonia.pl.
 2. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.euphonia.pl.
 3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na stronie internetowej, z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem. Klient akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
 5. Klient ma możliwość odczytania, odtwarzania i utrwalenia treści regulaminu w każdej chwili i w każdy możliwy sposób.
 6. W razie uznania nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminy, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i obowiązują Organizatora i Klienta.
 7. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z realizacji usług jest prawo polskie.